خیلی ممنون از نکات آموزنندتون...همینگونه ادامه دهید تا استفاده کنیم. یا حق