تاريخچه ي پيدايش حلقه ي ازدواجدر يونان مدرن دو حلقه مورد استفاده قرار مي ‌گيرد ، حلقه ي طلايي براي داماد و نقره براي عروس که به نشانه يگانگي و برابري مبادله مي ‌شود ولي در واقع ارزش بيش ‌تر...