یه سوال از بزرگوارن داشتم. می خوام بدون استفاده از ژل و اسپری مو باعث ایجاد مشکل در وضو می شه؟